Semalt hünärmeni, web sahypasyny döwmek guralyny kesgitleýär

“EXtractor” web sahypasy, awtonom ulanmak üçin ähli web sahypasyny göçürip almak üçin niýetlenendir. Iň peýdaly we güýçli gurallaryň biridir. Maglumatlary göçürip almak isleýän URL-ňizi girizmeli bolarsyňyz we eXtractor web sahypasy derrew öz işini ýerine ýetirer we size takyk we islenýän netijeleri berer.

Gözlegçiler, marketologlar we istsurnalistler üçin amatly:

“EXtractor” web sahypasy diňe bir talyplar, telekeçiler, marketing ýolbaşçylary üçin peýdaly bolman, journalistsurnalistler, gözlegçiler we paýdarlar analitikleri üçin hem amatly. Awtonom ýagdaýda bir web sahypasyna girmek zerurlygy ýa-da möhüm faýllaryňyzy ätiýaçlandyrmak isleýän wagtyňyz bolýar, ýöne hosting kompaniýasy bu mümkinçiligi bermeýär. Web sahypasy eXtractor bilen, ähli mazmun bada-bat gaty diskiňize göçürilende faýllaryňyzy ätiýaçlyk etmek aňsat. Gözlegçiler gözleg işlerini, elektron kitaplary we beýleki maglumatlary internetden göçürip alyp bilerler. Şonuň ýaly-da, sanly marketologlar we journalistsurnalistler öz işlerini ösdürmek üçin maglumatlary göçürip alyp bilerler.

Web mazmunyna aňsatlyk bilen giriň:

Web sahypasy eXtractor bilen web mazmunyna aňsatlyk bilen girip bilersiňiz we käbir meseleleri ýerine ýetirip bilersiňiz. Käbir web sahypalary we bloglar onlaýn ýagdaýda hemişelik galmaýarlar; maglumatlaryna girmek isleseňiz, faýllaryň ätiýaçlyk nusgasyny almaly ýa-da Web sahypasy eXtractor ulanmaly bolarsyňyz. Faýllaryň ätiýaçlyk nusgasy köp wagt we güýç talap edip biler. Munuň tersine, “eXtractor” web sahypasy işiňizi aňsatlaşdyrar we ähli sahypa awtonom görnüşde girmäge mümkinçilik berer. Belli bir sahypanyň mazmunyna islän wagtyňyz, islendik ýerde girip bilersiňiz.

Planşetler, smartfonlar we kompýuter enjamlary bilen utgaşykly:

Web sahypasy eXtractor-yň esasy aýratynlyklaryndan biri, smartfonlar, kompýuter enjamlary we planşetler ýaly ähli enjamlar bilen diýen ýaly gabat gelýär. Aslynda, bu gural, islendik sahypany jübi telefonyňyzda awtonom görnüşde görmek üçin ýatda saklamaga mümkinçilik berýär. Web sahypasy eXtractor-y beýleki şuňa meňzeş programmadan tapawutlandyrýan zat, ähli web sahypasyny enjamyňyza tygşytlamagydyr. Diýmek, tekst, suratlar, ses we wideo faýllaryny hiç hili kynçylyksyz göçürip alyp bilersiňiz.

Mazmuny aýrylýan enjama geçiriň:

Web sahypasy eXtractor bilen, diňe bir sahypany göçürip alyp bolmaýar, mazmunyny disket we CD-ROM ýaly aýrylýan enjama geçirip bilersiňiz. Bu gural birnäçe minutda kompýuter ulgamyňyza 100-e çenli faýl göçürip alyp biler. Sahypalary enjamyňyzda saklamaga iterýär we tutuş proses birnäçe sekunt dowam edýär.

HTML baglanyşyklaryny üýtgediň:

Web sahypasy eXtractor bilen HTML baglanyşyklaryny islenýän atlara öwrüp bilersiňiz we işiňizi ösdürip bilersiňiz. Şeýle hem, HTML baglanyşygyny redaktirläp ýa-da bu giňişleýin hyzmat bilen başga üýtgeşmeler girizip bilersiňiz. Sahypa göçürilenden soň, ýa-da gaty diskiňizde ýa-da ykjam ýadyňyzda saklanar. Şeýle hem, onuň böleklerini talaplaryňyza esaslanyp, web sahypasy eXtractor maglumatlar bazasynda saklap bilersiňiz. Saklanan sahypalary ýyldyrym çaltlygynda aýlap bileris.

Web sahypasy eXtractor ulanyjy üçin amatly interfeýs bilen üpjün edilýär we ähli operasiýa ulgamlary we web brauzerleri bilen diýen ýaly gabat gelýär. Bu gural mugt we tölegli wersiýalarda gelýär we ýokary derejeli we hil netijelerini üpjün edýär.

mass gmail